Deklaracje Właściwości Użytkowych

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP No.: …) podany jest w Informacji towarzyszącej oznakowaniu CE (etykiecie) umieszczonej na opakowaniu zbiorczym (palecie).
 
Prosimy w okienku – Select country – wybrać Poland aby uzyskać deklarację w języku polskim.
 
Proszę wpisać w poniższym polu numer Deklaracji Właściwości Użytkowych podany w Informacji towarzyszącej oznakowaniu CE – DoP No.: ………………………

Kod identyfikacyjny DoP znajduje się w Informacji towarzyszącej oznakowaniu CE

Jak wyszukać prawidłową Deklarację Właściwości Użytkowych DoP

Każda Deklaracja Właściwości Użytkowych posiada unikalny numer który jednocześnie jest niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu
– jest on podany jako DoP No.: …………..
 
Przykład Informacji towarzyszącej oznakowaniu CE (etykieta) – numer Deklaracji Właściwości Użytkowych zakreślono czerwoną linią.

QR-code

W przypadku możliwości zeskanowania QR kodu z Informacji towarzyszącej oznakowaniu CE – zostanie wyświetlona Deklaracja Właściwości Użytkowych na smartfonie. W tym celu prosimy o ściągnięcie i instalację aplikacji „Wienerberger Declaration of Performance”.

Archiwum

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011, Artykuł 7 ust.2 kopię Deklaracji Właściwości Użytkowych w formie papierowej dostarcza się na żądanie odbiorcy.
W celu uzyskania kopii Deklaracji Właściwości Użytkowych w formie papierowej prosimy o kontakt: maciej.brzozowski@wienerberger.com, lub tel.: (22) 514-21-19.
 
Spółka Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011, Artykuł 11 ust.2 archiwizuje Deklaracje Właściwości Użytkowych przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.
W celu uzyskania archiwalnych Deklaracji Właściwości Użytkowych (w tym np. wydanych zgodnie z wcześniej obowiązującą normą: EN 771-1:2011) prosimy o skorzystanie z wersji .PDF [zakładka: Certyfikaty ZKP i deklaracje w PDF] lub kontakt: maciej.brzozowski@wienerberger.com, lub tel.: (22) 514-21-19.

Podstawa prawna

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP) wydane zostały zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta Spółkę Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
 
Zamieszczone na stronie internetowej Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP) zostały opracowane na podstawie:
 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 157/2014
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej
 
oraz
 
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.