Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm

Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków są zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:
 
  • nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki
  • możliwość ewakuacji ludzi
Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I) np. REI120, EI60.
Nośność ogniowa (R) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń.
Szczelność ogniowa (E) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji.
Izolacyjność ogniowa (I) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.
 
Przy projektowaniu ścian z elementów murowych z uwagi na wymagania odporności ogniowej należy zwrócić uwagę na wskaźnik wykorzystania nośności ściany α, którego wartość należy ustalać zgodnie z zależnością:
 
α=NSd/NRd
gdzie:
NSd – wartość obliczeniowa siły osiowej (dla warunków normalnych)
NRd – nośność obliczeniowa na ściskanie (dla warunków normalnych)

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.
 
Produkt
Poziom obciążenia α
0
0,2
0,6
1,0
Porotherm 44 EKO+
EI 240
REI 240
REI 180
REI 120
Porotherm 44 P+W
EI 240
REI 180
REI 120
REI 90
Porotherm 38 P+W
EI 240
REI 180
REI 120
REI 90
Porotherm 30 P+W
EI 240
REI 180
REI 120
REI 60
Porotherm 30 E3
EI 240
REI 180
REI 120
REI 90
Porotherm 25 P+W
EI 240
REI 180
REI 120
REI 60
Porotherm 25 E3
EI 240
REI 180
REI 120
REI 90
Porotherm 18.8  P+W
EI 180
REI 120
REI 90
REI 60
Porotherm 11.5  P+W
EI 120
-
-
-
Porotherm 8 P+W
EI 90
-
-
-
Porotherm 25/37.5  AKU
EI 240
REI 180
REI 180
REI 120
Porotherm 44 T Profi
REI 90
Porotherm 38 T Profi
REI 90
Porotherm 30 T Profi
REI 90
Porotherm 44 EKO+Profi
EI 240
REI 180
REI 120
REI 60
Porotherm 44 Profi
EI 240
REI 180
REI 120
REI 60
Porotherm 38 Profi
EI 240
REI 180
REI 120
REI 60
Porotherm 30 Profi
EI 240
REI 180
REI 120
REI 60
Porotherm 25 Profi
EI 240
REI 180
REI 120
REI 60
Porotherm 18.8  Profi
EI 180
REI 120
REI 60
REI 30
Porotherm 11.5  Profi
EI 120
-
-
-
Porotherm 44 T Dryfix
REI 90
Porotherm 38 T Dryfix
REI 90
Porotherm 30 T Dryfix
REI 90
Porotherm 44 EKO+Dryfix
EI 240
REI 240
REI 180
REI 120
Porotherm 44 Dryfix
EI 240
REI 180
REI 120
REI 90
Porotherm 38 Dryfix
EI 240
REI 180
REI 120
REI 90
Porotherm 30 Dryfix
EI 240
REI 180
REI 120
REI 90
Porotherm 25 Dryfix
EI 240
REI 180
REI 120
REI 90
Porotherm 18.8  Dryfix
EI 180
REI 120
REI 90
REI 60
Porotherm 11.5  Dryfix
EI 120
-
-
-

Reakcja na ogień

Reakcja na ogień jest to zgodnie z definicją zachowanie się wyrobu przyczyniającego się przez swój rozkład do rozwoju pożaru/ognia działającego na wyrób w określonych warunkach (PN-EN 13501-1).
 
Klasy reakcji na ogień i oddziaływanie wg klasyfikacji UE
 
Klasyfikacja wg UE
Oddziaływania
A1
bez udziału w pożarze
Rozwinięty pożar w pokoju
poziom ekspozycji: powyżej 60 kW/m2
A2
pomijalny udział w pożarze
B
bardzo ograniczony udział w pożarze
C
ograniczony udział w pożarze
Pojedynczy palący się przedmiot w pokoju
poziom ekspozycji: maksymalnie około 40 kW/m2 na ograniczonym polu powierzchni
D
akceptowany udział w pożarze
E
akceptowana reakcja na ogień
Mały pożar na ograniczonej powierzchni wyrobu
poziom ekspozycji: palnik z 20 mm płomieniem
F
brak wymagań
 
Wszystkie wyroby Porotherm zalicza się do grupy A1 reakcji na ogień, co oznacza że nie biorą udziału w żadnej fazie rozwoju pożaru, łącznie z pożarem rozwiniętym i spełniają wymagania wszystkich klas niższych. Oznacza to również, że w trakcie pożaru również nie wydzielają dymu ani  płonących kropel. 

Polecane informacje